Vào game
Tích Lũy Nạp Thẻ
Thời gian còn lại: 360 ngày 10 giờ 23 phút 28 giây
Chấp nhận các hình thức: Momo | Ngân hàng | Thẻ cào
Tích lũy

Tích lũy nạp 0 VNĐ

Đã nạp
0/0
Trang thái
Tích lũy

Tích lũy nạp 10,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 1,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 10 Vạn
 • Đã nạp
  0/10,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 20,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 2,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 20 Vạn
 • Đã nạp
  0/20,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 50,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 5,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 50 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 5
 • Đã nạp
  0/50,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 100,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 10,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 100 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 10
 • [Rương May Mắn] x 5
 • Đã nạp
  0/100,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 200,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 30,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 300 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 30
 • [Rương May Mắn] x 10
 • [Tinh Quân Tinh Ấn] x 100
 • Đã nạp
  0/200,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 500,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 80,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 800 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 30
 • [Rương May Mắn] x 30
 • [Thẻ Bàn Cổ·Viễn Cổ] x 1
 • Đã nạp
  0/500,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 1,000,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 2,000 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 30
 • [Rương May Mắn] x 30
 • [Trận Hình Lôi Tuyệt Trận] x 1
 • [Ma Kiếm Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Mũ Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Dây Chuyền Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Áo Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Đai Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Nhẫn Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Ấn Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Quần Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Giầy Vua Hải Tặc] x 1
 • [Ma Bao Tay Vua Hải Tặc] x 1
 • Đã nạp
  0/1,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 2,000,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 5,000 Vạn
 • [Tinh Linh Hải Tặc] x 60
 • [Rương May Mắn] x 60
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 100,000 Vạn
 • [Thần Kiếm Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Mũ Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Uyển Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Giáp Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Đai Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Nhẫn Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Ấn Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Bộ Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Giầy Vua Hải Tặc] x 1
 • [Thần Bao Vua Hải Tặc] x 1
 • Đã nạp
  0/2,000,000
  Trang thái
  Tích lũy

  Tích lũy nạp 5,000,000 VNĐ

 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Sinh Mệnh Đan] x 15,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • [Thuộc Tính Thuyền] x 200,000 Vạn
 • Đã nạp
  0/5,000,000
  Trang thái